Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links

Stellingen Jaarvergadering NVVS 7 oktober 2011 "Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen".Behorende bij het Nederlandse preadvies:

 1. De wettelijke regelingen van de rechterlijke bevelen tot handhaving der openbare orde, de gedragsaanwijzing van de officier van Justitie in de zin van art. 509hh Sv en van de regeling van de schorsing van de voorlopige hechtenis dienen ge´ntegreerd te worden.

 2. De rechter-commissaris dient bevoegdheden te krijgen die hem in staat stellen in het vooronderzoek meer als voorzieningenrechter te opereren, die in voorkomende gevallen zaken snel kan afdoen en in andere gevallen ordemaatregelen kan treffen.

 3. In de wettelijke regeling van de buitengerechtelijke afdoening van strafzaken zal een volwaardige voorwaardelijke modaliteit moeten worden opgenomen.

 4. De voorgestelde vrijheidsbeperkende maatregel heeft geen toegevoegde waarde en tast de overzichtelijkheid van ons sanctiestelsel aan.

 5. De wettelijke voorzieningen ten aanzien van de in de verschillende modaliteiten te stellen voorwaarden dienen beter op elkaar te worden afgestemd.

 6. Een eenzijdige fixatie op snel straffen is noch in het belang van de verdachte noch in dat van het slachtoffer en de samenleving.

 

Behorende bij het Belgische preadvies:

 1. Het voorwaardelijk sepot moet afgeschaft worden. 

 2. Er moet een duidelijker onderscheid komen tussen bemiddeling in strafzaken en herstelbemiddeling.

 3. Elektronisch toezicht is geen werkbaar alternatief voor voorlopige hechtenis.

 4. De probatiecommissies zijn overtollige instanties.

 5. De verduidelijking van de respectieve controlebevoegdheden van politie en justitieassistenten leidt net tot meer onduidelijkheid.

 6. Wat uitvoering van korte straffen (minder dan 3 jaar) betreft, moet de beslissingsmacht in beginsel bij het openbaar ministerie liggen, met de alleenzetelende strafuitvoeringsrechter als beroepsinstantie.