Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Verslag van de algemene ledenvergadering van de NVVS op 3 oktober 2014 te Tilburg (universiteit) 

Huishoudelijk deel van de vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
  Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten door Tijs Kooijmans opent voorzitter Rinus Otte het huishoudelijk deel van de vergadering.
 2. Notulen ALV 2013
  De notulen worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de notulist.
 3. Financieel verslag door de penningmeester
  Penningmeester Frank Verbruggen leest het financieel verslag voor en maakt melding van het voorstel van het bestuur om een bescheiden verhoging van de contributie door te voeren. Voorgesteld wordt om de contributie voor gewone leden te verhogen naar € 45,- (was € 30,-), en voor studentleden naar € 25,- (was € 20,-). Dit voorstel wordt gevolgd. Gemeld wordt dat de vereniging 260 leden heeft; 142 leden hebben hun contributie voor dit jaar betaald. De leden die nog niet betaald hebben worden opgeroepen dit alsnog te doen.
 4. Verslag van de kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit de heren Crijns en De Vries, stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dat voorstel wordt gevolgd.
 5. Benoeming kascommissie 2014
  De heren Haverkate en Simmelink stellen zich verkiesbaar; dat aanbod wordt door de vereniging in dank aanvaard.
 6. Periodiek aftreden bestuursleden.
  De bestuursleden Frank Verbruggen en Berend Keulen treden af. Deze bestuursleden zijn niet herkiesbaar. Rinus Otte spreekt een woord van dank uit aan Frank Verbruggen en Berend Keulen voor wat zij als leden van het bestuur voor de vereniging hebben gedaan. Als nieuwe bestuursleden worden benoemd Bart Spriet en François Kristen. Zij worden bij acclamatie gekozen. Rinus Otte stelt namens het bestuur voor dat ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de NVVS, Marc Groenhuijsen, gelet op diens zeer grote verdiensten voor de NVVS in de eerste tien jaar van haar bestaan, het erelidmaatschap van de vereniging verkrijgt. Dit voorstel wordt onder applaus gevolgd.
 7. Mededelingen
  De voorzitter deelt mee dat de jaarvergadering 2015 zal worden gehouden op 2 oktober 2015 op een nader bekend te maken locatie in Antwerpen. Het onderwerp zal zijn: 'het vragen van aanvullend onderzoek of onderzoekhandelingen door de verdediging in straf-zaken'. De voorzitter deelt voorts mee dat de jaarvergadering van 2016 op een nader bekend te maken locatie als thema zal hebben: 'doorzoeking van geautomatiseerde werken'.
 8. Rondvraag en sluiting
  De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.
Beraadslaging over de preadviezen `Het Openbaar Ministerie verandert'

Na een inleiding door achtereenvolgens mevrouw De Meijer, de heer Simmelink en de heer Van Daele vindt, mede naar aanleiding van de interventies van de studentreferenten Nils Gonzalez Bos (Universiteit van Tilburg) en Jean Baptiste Lemaire (Katholieke Uni-versiteit Leuven) een gedachtewisseling plaats. Na afloop is er een receptie, aangeboden door de Universiteit van Tilburg.