Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Verslag van de algemene ledenvergadering van de NVVS op 4 oktober 2013 te Hasselt (universiteit) 

Huishoudelijk deel van de vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
  Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten door de decaan van de faculteit opent voorzitter Marc Groenhuijsen het huishoudelijk deel van de vergadering.
   

 2. Notulen ALV 2012
  De notulen worden goedgekeurd.
   

 3. Financieel verslag door de penningmeester
  Penningmeester Frank Verbruggen leest het financieel verslag voor en maakt melding van het besluit van het bestuur om geen verhoging van de contributie voor te stellen. Gemeld wordt dat de vereniging 270 leden heeft; 160 leden hebben hun contributie voor dit jaar betaald. De leden die nog niet betaald hebben worden opgeroepen dit alsnog te doen.
   

 4. Verslag van de kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit de heren Crijns en De Vries, stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dat voorstel wordt gevolgd.
   

 5. Benoeming kascommissie 2014
  De heren Crijns en De Vries stellen zich herkiesbaar; dat aanbod wordt door de vereniging in dank aanvaard.
   

 6. Periodiek aftreden bestuursleden.
  Voorzitter Marc Groenhuijsen en de bestuursleden Chrisje Brants en Philip Traest treden af. Deze drie bestuursleden zijn niet herkiesbaar. Marc Groenhuijsen spreekt een woord van dank uit aan Chrisje Brants en Philip Traest voor wat zij als leden van het bestuur voor de vereniging hebben gedaan. Als nieuwe bestuursleden worden benoemd Tijs Kooijmans, Filip Van Volsem en Miranda de Meijer. Zij worden bij acclamatie gekozen. Marc Groenhuijsen deelt mee dat Rinus Otte de voorzitter wordt van het nieuwe bestuur.
   

 7. Mededelingen
  De voorzitter deelt mee dat de jaarvergadering 2014 zal worden gehouden op 3 oktober 2014 in Tilburg. Er zal worden gepreadviseerd over het onderwerp Veranderingen in het Openbaar Ministerie.
   

 8. Rondvraag en sluiting
  Ties Prakken vraagt of de nieuwe bestuursleden kunnen worden voorgesteld. Tijs Kooijmans en Filip Van Volsem stellen zich voor. Miranda de Meijer is vanwege een persoonlijke reden afwezig. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.

Beraadslaging over de preadviezen `Bestraffing in Nederland en BelgiŽ'.

Na een inleiding door achtereenvolgens de heer Van Den Berge en de heer Kooijmans vindt een gedachtewisseling plaats waarin onder meer aan de orde komt of het prijsgeven van verdedigingsrechten tot strafverlaging moet kunnen leiden; velen voelen daarbij voor een ontkennend antwoord.

Aan het eind van de vergadering maakt Rinus Otte, die de beraadslaging heeft geleid, van de gelegenheid gebruik om Marc Groenhuijsen te bedanken voor het vele dat hij als voorzitter voor de vereniging heeft gedaan.

 

Na afloop is er een receptie, aangeboden door Hasselt (universiteit).