Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht

-
home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

links


Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Verslag van de algemene ledenvergadering van de NVVS op 5 oktober 2012 te Rotterdam(Universiteit) 

Huishoudelijk deel van de vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
  Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten door de organisator van de bijeenkomst, Edwin Bleichrodt, opent voorzitter Marc Groenhuijsen het huishoudelijk deel van de vergadering.
   

 2. Notulen ALV 2011
  De notulen worden goedgekeurd.
   

 3. Financieel verslag door de penningmeester
  Penningmeester Frank Verbruggen leest het financieel verslag voor en maakt melding van het besluit van het bestuur om geen verhoging van de contributie voor te stellen. Gemeld wordt dat de vereniging 261 leden heeft; 142 leden hebben hun contributie voor dit jaar nog niet betaald. De laatste categorie leden wordt opgeroepen dit alsnog te doen.
   

 4. Verslag van de kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit de heren Haverkate en Mevis, stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dat voorstel wordt gevolgd.
   

 5. Benoeming kascommissie 2013
  De heren Crijns en De Vries stellen zich verkiesbaar; dat aanbod wordt door de vereniging in dank aanvaard.
   

 6. Periodiek aftreden bestuursleden.
  Periodiek treden af Rinus Otte, Joëlle Rozie en Annelies Röttgering. Deze drie bestuursleden zijn herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen.
   

 7. Mededelingen
  De voorzitter deelt mee dat de jaarvergadering 2013 zal worden gehouden op 4 oktober 2013 te Hasselt. Er zal worden gepreadviseerd over het onderwerp Bestraffing. In beide preadviezen zal in ieder geval aandacht worden besteed aan de consequenties van vergrijzing voor het opleggen en ten uitvoer leggen van straffen, en voor minimumstraffen/sentencing guidelines. Aan de Vlaamse kant zal de heer Van den Bergen worden benaderd, aan Nederlandse zijde heeft Marc Groenhuijsen zich bereid verklaard het preadvies te schrijven, eventueel met een tweede preadviseur.
   

 8. Rondvraag en sluiting
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.

Beraadslaging over de preadviezen ‘Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken’.

Na een inleiding door achtereenvolgens de heer Keulen en de heer Traest vindt een gedachtewisseling plaats waarin onder meer blijkt dat de Belgische regeling van rechtsmiddelen op een aantal punten (verzet, vooronderzoek) op een aantal deelnemers aan de discussie wat royaal overkomt, terwijl de ontwikkelingen in het Nederlandse stelsel van rechtsmiddelen voor een aantal deelnemers aan de discussie iets te veel in het teken van effectiviteit staan.

 

Na afloop is er een receptie, aangeboden door het Erasmusuniversiteit.