Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Verslag van de algemene ledenvergadering van de NVVS op 7 oktober 2011 te Antwerpen (Universiteit) 

 

Huishoudelijk deel van de vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
  Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten door de organisator van de bijeenkomst, JoŽlle Rozie, opent voorzitter Marc Groenhuijsen het huishoudelijk deel van de vergadering.

   

 2. Notulen ALV 2010
  De notulen worden goedgekeurd.
   

 3. Financieel verslag door de penningmeester
  De penningmeester Frank Verbruggen leest het financieel verslag voor en maakt melding van het besluit van het bestuur om geen verhoging van de contributie voor te stellen.
   

 4. Verslag van de kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit de heren Simmelink en De Hullu, stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dat voorstel wordt gevolgd.
   

 5. Benoeming kascommissie 2012
  De heren Haverkate en Mevis stellen zich verkiesbaar; dat aanbod wordt door de vereniging in dank aanvaard.
   

 6. Periodiek aftreden bestuursleden.
  Periodiek treden af Berend Keulen en Frank Verbruggen. Beiden zijn herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen.

   

 7. Mededelingen
  De voorzitter deelt mee dat de jaarvergadering 2012 zal worden gehouden op 5 oktober 2012 te Rotterdam. Er zal worden gepreadviseerd over het onderwerp Het stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken. Preadviseurs zijn de heren Traest en Keulen, elk van beide heeft de vrijheid een tweede preadviseur aan te zoeken. Aan de leden wordt gevraagd om eventuele ideeŽn over onderwerpen voor preadviezen per e-mail door te geven aan het secretariaat van de vereniging.
   

 8. Rondvraag en sluiting
  De heer Haverkate informeert hoeveel leden de vereniging eigenlijk heeft. Aangegeven wordt dat dit er ongeveer 230 zijn. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.

Beraadslaging over de preadviezen ĎGedragsverboden en vrijheidsbeperkingení.

Na een inleiding door achtereenvolgens de heer Bleichrodt en de heer De Decker vindt een gedachtenwisseling plaats waarin onder meer blijkt dat de (over)activiteit van de Nederlandse wetgever op dit terrein aan Belgische zijde niet enkel afkeurende gevoelens oproept, en de betrokkenheid van slachtoffers bij vormen van strafrechtelijke afdoening in BelgiŽ die tot vrijheidsbeperkingen kunnen leiden (met name de herstelbemiddeling) positieve reacties aan Nederlandse zijde uitlokt.

 

Na afloop is er een receptie, aangeboden door het Universiteit Antwerpen.