Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

links


Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Verslag van de algemene ledenvergadering van de NVVS op 1 oktober 2010 te Arnhem (Provinciehuis) 

 

Huishoudelijk deel van de vergadering

 1. Opening en vaststelling van de agenda
  Nadat de aanwezigen welkom zijn geheten door de organisator van de bijeenkomst, Rinus Otte, die de provincie Gelderland dankt voor het ter beschikking stellen van de zaal, opent voorzitter Marc Groenhuijsen het huishoudelijk deel van de vergadering.
   

 2. Notulen ALV 2009
  De notulen worden goedgekeurd met de kanttekening dat de naam van de heer Kooijmans, lid van de kascommissie, verkeerd gespeld is.
   

 3. Financieel verslag door de penningmeester
  De penningmeester Frank Verbruggen leest het financieel verslag voor en maakt melding van het besluit van het bestuur om geen verhoging van de contributie voor te stellen.
   

 4. Verslag van de kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit de heren Borgers en Kooijmans, doet bij monde van de laatstgenoemde verslag van haar bevindingen en stelt voor de penningmeester te dechargeren. Dat voorstel wordt gevolgd.
   

 5. Benoeming kascommissie 2011
  De heren Simmelink en De Hullu stellen zich verkiesbaar en dat aanbod wordt door de vereniging in dank aanvaard.
   

 6. Periodiek aftreden bestuursleden.
  Periodiek treden af Marc Groenhuijsen, Chrisje Brants en Philip Traest. Allen zijn herkiesbaar en worden bij acclamatie herkozen.
   

 7. Mededelingen
  De voorzitter deelt mee dat de jaarvergadering 2011 zal worden gehouden op 7 oktober 2011 te Antwerpen. Er zal worden gepreadviseerd over het onderwerp Gedragsverboden en vrijheidsbeperkingen.
   

 8. Rondvraag en sluiting
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.

 

Beraadslaging over de preadviezen ‘De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden (in de economische context)’.

Na een inleiding door achtereenvolgens Eelke Sikkema en Patrick Waterinckx ontspint zich een discussie waarin onder meer blijkt dat de uitgebreide Nederlandse theorievorming inzake functioneel daderschap aan Vlaamse zijde geen onverdeelde instemming oproept, terwijl anderzijds het Belgische concept van de conventionele aansprakelijkstelling aan Nederlandse zijde tot vele vragen leidt.

 

Na afloop is er een receptie, aangeboden door het Gerechtshof Arnhem.