Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

pre-adviezen

lid worden

algemeen

links


Agenda Jaarvergadering Nederlandse-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht 2005

Datum: 14 oktober 2005
Plaats: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, Zaal Zeger Van Hee

13.30: Ontvangst met koffie
14.30: Verwelkoming door Prof. Fr. Hutsebaut
Huishoudelijk deel, voorgezeten door Prof. M.Groenhuijsen
- schriftelijk verslag van de kascommissie
- verkiezing nieuwe bestuursleden
14.30: Inleiding op de preadviezen door de heer M. Borgers en mevr. J. Rozie
15.30: Bespreking naar aanleiding van de stellingen onder voorzitterschap van Prof. Ph. Traest
16.00: Koffiepauze
16.30: Bespreking naar aanleiding van de stellingen (vervolg)
17.15: Synthese door de heer L.Huybrechts, Raadsheer in het Hof van Cassatie
17.30: Receptie

Tijdens de vergadering zullen twee bestuursleden aftreden: prof.mr. Y. Buruma en prof.dr. F. Hutsebaut. Laatstgenoemde stelt zich herkiesbaar. Het bestuur draagt daarnaast als nieuw bestuurslid voor: prof.mr. B. Keulen, hoogleraar straf(proces)recht te Groningen. Uiteraard kunnen ook andere personen zich eveneens verkiesbaar stellen.

Voor alle duidelijkheid maken wij u erop attent dat het mogelijk is:
1. voor leden: ter plaatse in Leuven de contributie voor 2005 te betalen en het preadvies te ontvangen;
2. voor niet-leden: ter plaatse in Leuven lid te worden en de preadviezen te ontvangen.