Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Verslag van de algemene ledenvergadering van de NVVS op 2 oktober 2009 te Brussel (zaal van het hof van cassatie in het Justitiepaleis)

Huishoudelijk deel van de vergadering

1. Opening en vaststelling van de agenda
De vergadering wordt geopend door de organisator van de bijeenkomst Filiep Deruyck, die heer Luc Huybrechts, lid van het Hof van Cassatie, bedankt voor zijn bereidwilligheid bij de voorbereiding en de gastvrijheid van het hof.
De voorzitter Marc Groenhuijsen opent de huishoudelijke vergadering.

2. Notulen ALV 2008
De notulen worden goedgekeurd.

3. Financieel verslag door de penningmeester
De penningmeester Frank Verbruggen leest het financieel verslag voor en maakt melding van het besluit van het bestuur om geen verhoging van de contributie voor te stellen. De vereniging telt op dit moment 244 leden, naar rato van de bevolking goed verdeeld over Vlaanderen en Nederland.

4. Verslag van de kascommissie
De kascommissie bestaande uit de heren Borgers en Koopmans doet verslag van haar bevindingen en stelt voor de penningmeester te dechargeren, wat bij acclamatie gebeurt.

5. Benoeming kascommissie 2010
De heren Borgers en Koopmans stellen zich herkiesbaar en dat aanbod wordt door de vergadering in dank aanvaard.

6. Periodiek aftreden van bestuursleden en verkiezing van nieuwe bestuursleden
Periodiek treden af Filiep Deruyck, Geert Corstens en Ties Prakken. Zij zijn geen van drieën herkiesbaar. Het bestuur heeft als kandidaten voor deze vacatures voorgesteld: Joëlle Rozie, Annelies Röttgering en Rinus Otte. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en de kandidaten worden bij acclamatie verkozen.

7. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat de jaarvergadering 2010 gehouden zal worden op 1 oktober 2010 op een nader te bepalen plaats in Nederland. Er zal worden gepreadviseerd over het onderwerp ‘De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden (in de economische context)’.

8. Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit het huishoudelijk deel van de vergadering.


Beraadslaging over de preadviezen ‘De duur van het strafproces in België en Nederland’.
Er ontspint zich een levendige discussie over de preadviezen waaruit blijkt dat het in Belgié wat efficiënter kan en dat de Nederlandse rechters het met wat minder managers zouden kunnen stellen.
Na afloop is er een receptie, aangeboden door het hof van cassatie.