Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht

Verslag Algemene Ledenvergadering 3 oktober 2008 in Den Haag, Hoge Raad der Nederlanden

Aanwezig: 6 bestuursleden en 50 à 60 leden

1. Opening en vaststelling van de agenda
De heer Corstens verwelkomt de vergadering in 'zijn huis'. Voorzitter Groenhuijsen opent de vergadering. Niemand verzoekt om aanvulling of wijziging van de aangekondigde agenda.

2. Notulen ALV 2007
De notulen worden goedgekeurd.

3. Financiën en verslag door de penningmeester
Bij afwezigheid van de penningmeester doet de voorzitter verslag van de financiële situatie. Hij kondigt aan dat nogal wat mensen hun contributie niet hebben betaald, zij krijgen binnenkort een verzoek tot betaling. Het batig saldo van de vereniging bedraagt ongeveer € 8000.
Ten gevolge van gebrek aan communicatie heeft de kascommissie geen verslag uitgebracht. De voorzitter stelt daarom voor de penningmeester te dechargeren onder opschortende voorwaarde dat de kascommissie alsnog met een goedkeurend verslag komt. De vergadering gaat hiermee accoord. De kascommissie zal benaderd worden.

4. Benoeming kascommissie 2009
De heren Borgers en Kooijmans verklaren zich bereid de kascommissie voor 2009 te vormen.

5. Periodiek aftreden bestuursleden
De bestuursleden Keulen en Verbruggen treden volgens schema af en zijn herkiesbaar. Zij worden bij acclamatie herkozen, er waren geen tegenkandidaten.

6. Mededelingen
Er is één mededeling: de jaarvergadering zal in 2009 (vermoedelijk) in Brussel worden gehouden en wel op vrijdag 2 oktober 2009. Het onderwerp zal zijn: 'De duur van het strafproces'.

7. Rondvraag en sluiting
Nadat is gebleken dat niemand van de rondvraag gebruik wenst te maken sluit de voorzitter de vergadering.

8. Beraadslaging over de preadviezen
Nadat de ALV was afgesloten ontspon zich een zeer levendige discussie over de preadviezen, waaruit bleek dat er meer advocaten dan magistraten onder het publiek waren.