Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Stellingen 2007

De volgende stellingen vormen een samenvatting van de belangrijkste vraagpunten uit beide preadviezen op de jaarvergadering te Gent. Zij dienden ook als uitgangspunten voor de discussie.
  • Het is aangewezen dat de wetgever als voorwaarde voor opname op de lijst van mogelijks door de magistratuur aan te stellen deskundigen - minstens voor de meest courante deskundigenonderzoeken - een accrediteringssysteem ontwikkelt waarbij eisen gesteld worden inzake opleiding, kwaliteitscriteria en kwaliteitscontrole.
  • Het uitgangspunt van de wettelijke regeling dient de tegensprekelijkheid van het deskundigenonderzoek in alle fasen van de procedure te zijn (aanstelling, uitvoering van de opdracht, verslaggeving), behoudens uitdrukkelijke motivering.
  • Wanneer tijdens het vooronderzoek een tegensprekelijk deskundigenonderzoek onmogelijk is wegens het belang van het onderzoek, dienen wettelijk garanties te worden voorzien voor een tegenonderzoek.
  • De deskundige dient in zijn verslag de door hem gebruikte middelen en methodes aan te geven en te verantwoorden.
  • In deskundigenverslagen moet uitdrukkelijk het onderscheid aangegeven te worden tussen de vaststellingen van de deskundige en zijn interpretaties en opinies.
  • Wanneer een (eventueel multidisciplinair) college van deskundigen wordt aangesteld dienen de onderscheiden meningen en de gronden daarvan te worden aangegeven.