Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Notulen van het huishoudelijk deel van de ALV van de NVVS op 12 oktober 2007 in Gent

1. Notulen ALV 2006
De notulen worden goedgekeurd.

2. Financiën
De penningmeester brengt verslag uit en de kascommissie bestaande uit Jaap de Hullu en Elies van Sliedregt hebben een verklaring afgelegd strekkende tot décharge van de penningmeester.

3. Kascommissie 2008
Tot leden van de kascommissie 2008 worden gekozen de heren Mevis en van Baveren.

4. Periodieke aftreding bestuursleden
Volgens reglement treden de bestuursleden Marc Groenhuijsen, Phlip Traest en Ties Prakken af. Zij stellen zich herkiesbaar en worden bij acclamatie opnieuw verkozen. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld.

5. Mededelingen
De volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 3 oktober 2008 in Den Haag in het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden. Het onderwerp waarover zal worden gepreadviseerd is 'witwassen'.

6. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.