Nederlands-Vlaamse
Vereniging voor Strafrecht


home

nieuws

jaarvergaderingen

preadviezen

lid worden

algemeen

links


Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de NVVS op 13 oktober 2006 in Utrecht

Aanwezig: circa 52 leden

Voorzitter: prof.mr. M.S. Groenhuijsen

1. Notulen jaarvergadering 2005
De notulen van de ALV van 14 oktober 2005 in Leuven gehouden, worden goedgekeurd.

2. Decharge penningmeester
De kascommissie bestaande uit mr. Simmelink en mr. Jaeger heeft de financiŽle administratie in orde bevonden en aan de penningmeester wordt dienovereenkomstig dťcharge verleend.

3. Kascommissie 2007
Als leden van de kascommissie 2007 worden gekozen mr. E. van Sliedregt en mr. J. de Hullu.

4. Periodiek aftreden bestuursleden
De volgende bestuursleden treden periodiek af: Hutsebaut (op eigen verzoek niet herkiesbaar), Brants en Corstens (beiden herkiesbaar). De vergadering gaat akkoord met herbenoeming van Brants en Corstens in het bestuur. Als nieuwe kandidaat in plaats van Hutsebaut wordt door het bestuur voorgedragen prof. F. Verbruggen uit Leuven. De vergadering aanvaardt deze kandidatuur bij acclamatie, waarmee Verbruggen is verkozen. Inmiddels is hem door het bestuur gevraagd de functie van penningmeester op zich te nemen, hetgeen hij heeft aanvaard.

5. Jaarvergadering 2007
De voorzitter kondigt aan dat de volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 12 oktober 2007 in Gent. Er zal worden gepreadviseerd over het onderwerp 'Deskundigen in strafzaken'.

6. Bespreking van de preadviezen over verschoningsrecht in het strafrecht BelgiŽ en Nederland
Achtereenvolgens wordt door de Belgische preadviseurs Traest en Meese en door de Nederlandse preadviseurs Brants en Spronken een korte inleiding gehouden. Daarna volgt een levendig debat, na afloop waarvan de voorzitter de vergadering sluit.